Koszyk jest pusty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CCTV-SERWIS

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.cctv-serwis.pl
Sprzedającym jest firma CCTV SERWIS Piotr Ilków z siedzibą będącą jednocześnie miejscem prowadzenia działalności gospodarczej: 01-451 Warszawa, ul. Jana Brożka 18 lok. 53

Sprzedający, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą Piotr Ilków  zwany także zamiennie „Usługodawcą" zapisany jest w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą CCTV SERWIS Piotr Ilków  z nadanym numerem NIP: 5272385815 oraz numerem identyfikacyjnym Regon: 143233905
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: +48 666 555 865
- korzystając z formularza kontaktowego poczty elektronicznej mieszczącego się pod adesem URL:
http://www.cctv-serwis.pl/kontakt

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych wniniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.cctv-serwis.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego CCTV-SERWIS dostępnego pod adresem: www.cctv-serwis.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy CCTV-SERWIS prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie CCTV-SERWIS są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinfor­matycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a) przeglądarka internetowa (MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0, Mozilla Firefox - wersja minimum 4.0 lub Opera od wersji 9.5), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
b) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu w poziomie to 1024x768 pikseli.
c) dla urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony przewidziany jest uproszczony widok responsywny dostosowujący się automatycznie do mniejszych rozdzielczości ekranów.
6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie ich uniemożliwi dokonania zakupu poprzez Internet.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Informacje dotyczące Towarów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego są zaproszeniem do składania ofert i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, a w szczególności Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie ceny Towarów udostępnionych w Sklepie są cenami podanymi w złotych polskich wraz z informacją określającą rodzaj ceny (cena netto/cena brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Sklep Internetowy CCTV-SERWIS wszystkim swoim Klientom (również osobom fizycznym, na których nie ciąży obowiązek podawania swojego numeru NIP) wystawia faktury (wcześniej faktury VAT) będące dowodem zakupu oraz niezbędnym dokumentem do przedłożenia (wraz z kartą gwarancyjną, o ile takowa została przewidziana i dołączona do przedmiotu sprzedaży przez producenta bądź dystrybutora) w przypadkach ewentualnych roszczeń gwarancyjnych.

 


6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem".

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności „przelew" lub „płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu".

§ 5 Płatności
1.   Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ..
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego
z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie" Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie
do usunięcia konta w każdym czasie. 4.   Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

UWAGI:
Pomimo dołożenia wszelkich starań, niektóre opisy i zdjęcia mogą odbiegać od stanu faktycznego. Wszystkie materiały: opisy, zdjęcia, nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logotypy użyte na stronach CCTV-Serwis należą do ich prawowitych właścicieli (producentów, dystrybutorów, dostawców lub firm współpracujących) i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych. Ceny udostępnione w serwisie zgodnie z informacją producentów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.”

WZORY DOKUMENTÓW

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru
Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
Reklamacja
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ......      towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu .............................
Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.
W załączeniu składam kopię paragonu.
Z poważaniem

Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny
Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
Reklamacja
Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu...........towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu .............................
Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
W załączeniu składam kopię paragonu.
Z poważaniem

Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny
Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta
Reklamacja
Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ......      towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu .............................
Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie
na znaczne niedogodności polegające na................Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust.
4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę...........(słownie:.........) zł,
która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje
się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto............../przekazem
pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
W załączeniu składam kopię paragonu.
Z poważaniem

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru
Miejscowość, data Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy) Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja
Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ......      towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na.....................Niezgodność została stwierdzona w dniu.............................Z uwagi
na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.
W załączeniu składam kopię paragonu.
Z poważaniem

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta Adres zamieszkania
Nazwa i adres przedsiębiorcy
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)1 odstępuję   od umowy ...................................................................
nr.
zawartej
dnia.
.w.
Proszę o przekazem
lub
na zwrot   kwoty....................zł (słownie:
pocztowym    na adres..................
konto nr.............................................
Zwracam.
w stanie niezmienionym
podpis Konsumenta

(Informacyjnie
Art. 7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Art.10.1.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.)


INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZAMIEŚCIĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ

Imię i nazwisko przedsiębiorcy i/lub nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby
Organ wydający zgodę na działalność gospodarczą przedsiębiorcy
Numer rejestracji działalności gospodarczej
Nazwa towaru, dane o producencie i/lub importerze, kraj pochodzenia towaru
Cena oferowanego towaru i cena jednostkowa (należność za jednostkę miary)
Cena musi zawierać wszystkie elementy (podatek, cło)
Zasady zapłaty ceny i/lub wynagrodzenia
Koszty, termin, sposób dostawy
Koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania
się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy
Termin, w którym oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący
Informacja o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe
Miejsce i sposób składania reklamacji
Informacja o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni (art. 8 ust. 3. ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3).

logo_trend.jpg
logo_napco.jpg
logo_ganz.jpg
logo_partex.jpg
logo_toten.jpg
logo_signal_hd.jpg
logo_trendnet.jpg
logo_dsc.jpg
logo_lg.jpg
logo_trilan.jpg
logo_logilink.jpg
logo_belden.jpg
logo_gjd.jpg
logo_aritech.jpg
logo_w2.jpg
logo_panasonic.jpg
logo_paradox.jpg
logo_codi.jpg
logo_terra.jpg
logo_neutral_made_in_china.jpg
logo_ademco.jpg
logo_fideltronik.jpg
logo_bcs.jpg
logo_geocam.jpg
logo_aleph.jpg
logo_sanyo.jpg
logo_kidde.jpg
logo_hikvision.jpg
logo_dymo.jpg
logo_dell.jpg
logo_mixpo_merawex.jpg
logo_aviosys.jpg
logo_mpl_mws.jpg
logo_bosch.jpg
logo_zpas.jpg
logo_rokonet_risco_group.jpg
logo_ever.jpg
logo_gorke_electronic.jpg
logo_tamron.jpg
logo_brother.jpg